WAD + SUKOTHAI

เครื่องประดับใน collection “ วัด “ เกิดจากการนำความหลงไหลในรายละเอียด

การตกแต่งวัดวาอามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าและเป็นศูนย์รวมการบอกเล่าเรื่องราว

ของวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดึ จึงมีการหยิบยกลวดลายบนเพดานของโบสถ์และ วิหาร

หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ดาวประจำยาม มาถ่ายทอดสู่ชิ้นงานเครื่องประดับด้วยความปราณีตละเอียดอ่อน

ประยุกต์เอาลวดลายใช้เทคนิกการซ้อนทับ การวางลวดลายให้เกิดลูกเล่นที่สวยงาม

Category