KANOM

การนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมการรับประทานขนมแบบไทยมาใช้

เป็นแนวความคิดในการออกแบบเครื่องประดับโดยการหยิบยกเรื่องราวของขนมไทยโบราณที่มีความน่าสนใจ

เช่น ขนมจ่ามงกุฏ ขนมเสน่ห์จันทร์ และ ขนมกลีบลำดวน ซึ่งเป็นขนมไทยที่มีความเป็นสิริมงคล

มานำเสนอผ่านสีสันแสนหวาน และน่าสนใจ ผ่านรูปทรงและสีสันที่สวยงาม

Category